Sudski tumači

SUDSKI TUMAČI

 

      Usmeno i pismeno prevođenje, uz overu sudskog tumača, vrše prevodioci koji su polagali zakletvu u Ministarstvu pravde i koji svojom izjavom,
pečatom i potpisom garantuju da je prevod veran svom izvorniku.
Ponekad je prisustvo sudskih tumača neophodno u državnim institucijama i ministarstvima prilikom potpisivanja ugovora, na venčanjima i u sličnim prilikama.
Dokumenti za koje je najčešće potreban prevod sa overom sudskog tumača su:
 • ugovori
 • sertifikati
 • uverenja
 • rešenja
 • testamenti
 • lična dokumenta
 • svedočanstva
 • diplome
 • izvodi iz registra:
 • rođenih,
 • venčanih,
 • umrlih,
 • ovlašćenja
 • policijski izveštaji
 • lekarski nalazi…

 

PISMENO PREVOĐENJE
Prevođenje poslovnih, stručnih i književnih tekstova.
Lektorisanje tekstova vrše stručnjaci kojima je jezik lektorisanog teksta maternji jezik i koji tekst prilagođavaju
kulturološkim i poslovnim karakteristikama sredina.